Regulamin

REGULAMIN

Regulamin usług świadczonych przez Skydive Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie 64-100, ul. Szybowników 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957269, posiadającą nr NIP: 6972385982 oraz nr REGON: 521341953. Obowiązuje od           01 kwietnia 2020 r. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Skydive Leszno jest zapoznanie się i przestrzeganie niżej przedstawionego regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z: a. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), b. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), c. ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.), d. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej należącej do firmy, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Kontakt z firmą - za pośrednictwem poczty elektronicznej: skydiveleszno@gmail.com; telefonicznie: 601813601, 602723626; pisemnie na adres siedziby: Skydive Leszno Sp. z o.o. ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno

3. Skydive Leszno Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy klient, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego vouchera  ponosi tylko i wyłącznie klient.

 4. Ze względu na fakt, że możliwość skorzystania ze skoku spadochronowego może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku obdarowanego. Skydive Leszno Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy klient upewnił się, że on sam lub obdarowany może skorzystać z wybranego vouchera. Dodatkowe wymagania dotyczą limitu wzrostu (min.140 cm wzrostu) i wagi klienta lub obdarowanego (maks.110 kg). Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna klienta lub obdarowanego nie pozwalają na realizację vouchera, to ani obdarowanemu ani klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty w stosunku do Skydive Leszno Sp. z o.o.. Zakupiony voucher może jednak – po wcześniejszym uzgodnieniu ze Skydive Leszno Sp. z o.o.– zostać przekazany do realizacji innej osobie.

 

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Skydive Leszno – Skydive Leszno Sp. z o.o., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957269, posiadający nr NIP: 6972385982 oraz

 Nr REGON: 521341953, który działając w imieniu własnym i na własny rachunek oferuje Klientowi vouchery na skoki spadochronowe w ramach działalności prowadzonej przez ten podmiot .

Klient – osoba, która na rzecz obdarowanego zamawia w Skydive Leszno prezent, czyli voucher na skok spadochronowy w tandemie lub osoba, która zakupiła voucher na skok spadochronowy w tandemie dla siebie.

 Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (obdarowanego) do wykonania skoku spadochronowego w tandemie w opcji określonej na voucherze, na lotnisku w Lesznie(64-100), ul. Szybowników 28.

Okres ważności vouchera – 1 rok od dnia zakupu - czas, w którym voucher musi zostać zarezerwowany telefonicznie na nr tel. 601 813 601 lub mailowo pod adresem: skydiveleszno@gmail.com oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu realizacja vouchera nie jest możliwa, chyba że klient dokona przedłużenia vouchera uiszczając stosowną płatność w wysokości 250 pln na kolejny rok w trakcie ważności vouchera. Skoki spadochronowe są sezonowe i trwają tylko w weekendy (soboty i niedziele) od maja do października oraz dodatkowe dni wyznaczone przez organizatora w zależności od aktualnych warunków meteorologicznych panujących na lotnisku. Niekiedy okres ważności vouchera może być krótszy, np. gdy voucher zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na voucherze. Datę ważności vouchera zawsze można sprawdzić mailowo: skydiveleszno@gmail.com  lub telefonicznie: 601 813 601.

Rezerwacja – zarezerwowanie terminu skoku mailowo: skydiveleszno@gmail.com lub telefonicznie na nr tel. 601 813 601. Zarezerwowany termin musi być potwierdzony telefonicznie lub sms-em na nr klienta lub obdarowanego przez Skydive Leszno dzień  przed skokiem.

Obdarowany – osoba, która po dokonaniu rezerwacji i okazaniu vouchera jest uprawniona do realizacji skoku spadochronowego, określonego w niniejszym regulaminie.

Realizacja vouchera – wykonanie zamówionej usługi (prezentu) dla klienta lub obdarowanego. Realizacja vouchera możliwa jest wyłącznie w okresie ważności vouchera, gdy voucher jest opłacony w całości. W przypadku, gdy wpłacona została zaliczka na skok, wówczas reszta płatności jest na miejscu gotówką lub kartą płatniczą.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Klient działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia w Skydive Leszno usługę znajdującą się w ofercie na stronie internetowej www.skokileszno.pl

 2. Zamówienie usługi odbywa się poprzez: wejście na stronę internetową i dokonanie zakupu.

Należy wybrać pakiet i zapłacić kartą płatniczą, przelewem lub blikiem poprzez platformę płatniczą PayU.

Również w zakładce Kontakt podany jest numer rachunku bankowego, na który można wpłacić kwotę za wybrany pakiet bądź zaliczkę min. 200 zł za skok. Następnie na adres mailowy, który również podany jest w zakładce kontakt: skydiveleszno@gmail.com należy przesłać potwierdzenie przelewu i w treści maila wpisać: imię i nazwisko klienta lub osoby obdarowanej oraz numer telefonu do kontaktu. W odpowiedzi klient otrzymuje voucher oraz fakturę.

3. Zawarcie umowy następuje z momentem zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu, co następuje w chwili wysłania na adres mailowy potwierdzenia przelewu. Od tego momentu przyjmuje się, iż klient zawarł umowę handlową ze Skydive Leszno Sp. z o.o.

 4. Klienci, którzy dokonali zakupu w sposób bezpośredni w Skydive Leszno otrzymują jako dowód zakupu paragon fiskalny. W celu otrzymania faktury VAT należy przed zakupem poinformować o tym sprzedawcę.

 5. Vouchery w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji skoku spadochronowego.

 6. Wpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Skydive Leszno w Santander Bank: 98 1090 1245 0000 0001 5016 4194 lub dokonania płatności osobiście gotówką.

7. Vouchery występują w dwóch formach: pliku PDF, który zostaje wysłany do Klienta wraz z mailowym potwierdzeniem zakupu lub w formie papierowej. Vouchery w formie papierowej dostarczane są do Klienta kurierem DPD po dokonaniu dopłaty za wysyłkę w wysokości 16,50 zł. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno (prosimy przed tym o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny odbioru vouchera).

8. Zmiany rezerwacji można dokonać bezpłatnie do 5 dni przed ustalonym terminem skoku. Jeśli okres ten jest krótszy wówczas klient ponosi opłatę w wysokości 250 zł za zmianę terminu skoku.     W przypadku zmiany rezerwacji przez klienta w dniu wykonania skoku lub nie pojawienie się klienta w miejscu i dniu realizacji usługi voucher uznaję się za wykorzystany, a rezerwację uznaje się za zrealizowaną.

9. Skydive Leszno zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja vouchera nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla klienta lub obdarowanego, należy jednak wziąć pod uwagę, że skoki wykonywane są od soboty do niedzieli (od maja do października) oraz w inne, określane na bieżąco dni, pod warunkiem, że warunki pogodowe umożliwiają realizację skoków.

10. Niezrealizowanie vouchera w okresie jego ważności, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji vouchera przez klienta lub obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani obdarowanemu, ani klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

11. Obdarowany/klient ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń wykonawcy. Wykonawca ma prawo sprawdzić zarówno wagę, jak i wiek (pełnoletniość) osoby obdarowanej na podstawie okazanych przez nią dokumentów. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla wykonawcy podstawę odmowy realizacji vouchera. Wykonawca może odmówić realizacji vouchera również, jeżeli obdarowany/klient nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną obdarowanego.

12. Wykonawca może także zażądać podpisania przez obdarowanego dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji vouchera

 13. Obdarowany/klient  powinien stawić się na miejsce realizacji skoku minimum 1 godzinę przed ustaloną (zarezerwowaną) godziną. Ustalona godzina przyjazdu na lotnisko nie jest godziną wykonania skoku. Skydive Leszno  dołoży wszelkich starań, aby godzina skoku była maksymalnie zbliżona do godziny rezerwacji nie mniej jednak ze względu na warunki meteorologiczne oraz specyfikę bezpieczeństwa operacji lotniczych czas oczekiwania na skok może wydłużyć się do 3-4 godzin. Skydive Leszno może odmówić realizacji vouchera, w sytuacji, kiedy według jego oceny warunki pogodowe mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu obdarowanego lub w szczególnych przypadkach, w szczególności awarii samolotu. Wówczas obdarowany/klient  ustala nowy termin realizacji skoku bezpośrednio z Wykonawcą bez uiszczania dodatkowych opłat.

 14. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wymagana jest pisemna zgoda obojga prawnych opiekunów małoletniego podpisana u notariusza, lub też obecność jednego z  opiekunów na miejscu podczas wykonywania skoku spadochronowego i podpisanie zgody oraz oświadczenia.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI:

1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania vouchera (drogą mailową, przesyłką kurierską lub odbiór osobisty), jeżeli prezent nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji skoku bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Skydive Leszno  pisemnie na adres firmy lub na adres mailowy: skydiveleszno@gmail.com pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.

 2. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.

3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym pisemnie na adres siedziby Spółki: ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno lub na adres mailowy: skydiveleszno@gmail.com

4. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, odpowiada DPD Polska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika DPD Polska.

V. PRAWO SKYDIVE LESZNO SP. Z O.O., DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Skydive Leszno zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z klientem umowy w sytuacji, kiedy realizacja vouchera okazałaby się niemożliwa w przypadku działania siły wyższej - wówczas klientowi zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Skydive Leszno ofertę specjalną.

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji vouchera, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Skydive Leszno takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez wykonawcę i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). jest Skydive Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) ul. Szybowników 28 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000957269, posiadającą nr NIP: 6972385982 oraz nr REGON: 521341953.

1. Dane osobowe klienta i obdarowanego nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Skydive Leszno Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę klienta na przekazanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji vouchera. Wykorzystanie przez Skydive Leszno Sp. z o.o. zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2. w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody Klienta i Obdarowanego.

 2. Klientowi zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie Klient.

3. Klient może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Skydive Leszno Sp. z o.o.  swoich danych osobowych, co firma obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

Tu wpisz treść regulaminu